БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЛБАРТ ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЖАГСААЛТ